FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #23 FONDY A ETF

Petra se svěřuje své dlouholeté známé, o které ví, že ráda investuje. „Jani, před dvěma lety jsem začala investovat do podílového fondu s investiční strategií S&P 500. Jsem se nechala ukecat tím naším finančním poradcem. Prý jsem nyní spolumajitelkou 500 největších amerických firem, tak nekup to. Musím říct, že to je dost dobrý. Tenhle fond dlouhodobě slušně vydělává, teď za poslední tři roky přes 11 % ročně.“ Jana odpovídá: „To je moc dobře, že jsi začala. Já mám také tento index ve svém portfoliu. Kouknu se, jak si stojí to mé ETF. Jo, už to vidím, je to něco přes 13 % ročně za poslední 3 roky.“ Petra se podezíravě kouká na Janu. „Jak je možné, že fond se stejnou strategií u tebe vydělává o 2 % více než u mě?

Anotace

Obchodní investiční nabídky jsou obvykle sestavovány tak, aby se zalíbily. Prospekt společností „přislíbí“ Nabídka podílových fondů a ETF je opravdu široká. Někdy ani sami finanční poradci nemají ucelený přehled, kterým jak se daří… není to možné vše sledovat. Něco si ale jako laik ohlídat můžete. Např. se dá naučit, podle čeho si fondy do svého finančního portfolia vybírat a jak platit minimální poplatky za využívané služby. Není třeba být ekonom, je možné si najít férového finančního odborníka na investice nebo využívat robo-advisory, případně se vzdělávat v této oblasti a naučit se analyzovat tržní nabídku. V rámci této případové studie se zaměříme na pochopení rozdílu podílového fondu a ETF (Exchange Traded Fund) tzv. nízkonákladový fond. Dále se podíváme na poplatkovou politiku fondů, která má u investic dopad na konečné zhodnocení.

Zařazení do výuky

Od 8. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je pochopení principu fungování fondů, základních odlišností podílového fondu a ETF. Studenti, po objasnění poplatkové struktury fondů i znalosti TER (Total Expanse Ratio – roční nákladovost fondu) a kalkulaci rozdílu potenciálních zisků v těchto odlišných produktech, se budou umět rozhodnout, zda využijí pro své finanční portfolia finančních poradců nebo se budou chtít sami vzdělávat v této problematice.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Jak fungují podílové fondy?
 • Jaký je rozdíl mezi podílovým fondem a ETF?
 • Jak chytře na fondy s ohledem na poplatky a složené úročení výkonnosti fondů?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • ZŠ/SŠ Případová studie je pro studenty, kteří již mají znalosti o investičních rizicích, diverzifikaci a alokaci, základních investičních aktivech finančního trhu, jako jsou akcie a dluhopisy. Pedagog informuje studenty, že se nyní zaměříme na další investiční aktivum – fondy. Pro vysvětlení principu fungování fondů je vhodné studentům ukázat následující obrázek a vyzvat studenty, zda je někdo, kdo již o tomto typu investice slyšel a zda by se pokusil fungování fondu podle obrázku popsat. Pedagog informace dle potřeby doplní.
 • Podílový fond je investiční společnost, která funguje na principu kolektivního investování. Správce fondu shromažďuje vklady investorů a ty dále investuje do nástrojů finančního trhu, jako jsou akcie, dluhopisy aj. Majetek fondu patří všem účastníkům, v poměru vlastněných podílových listů a stávají se tak podílníci. Investování těchto finančních prostředků se řídí pravidly každého fondu, tzv. statutem, a probíhá pod vedením zkušených portfolio manažerů. Každý fond si volí vlastní investiční strategii – alokaci a diverzifikaci.
  • Podílníci vloží prostředky do fondu a profesionální správce fondu využije investic podílníků k nákupu cenných papírů na finančních trzích. Hodnota cenných papírů se přepočítá na hodnotu podílového listu a následně na konkrétní počet podílových listů, které se připíší na investiční účet konkrétního podílníka.
  • ČNB je regulátorem a dohlíží na fondy obdobně přísně, jako na banky či pojišťovny.
  • Depozitářem je BANKA, která kontroluje dodržování zákonů a statutů a je hmotně zodpovědná. Také schvaluje a kontroluje každou transakci.
  • Společnost je dále vázána dodržováním pravidel Burzy cenných papírů Praha: AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh v ČR)
 • Díky této formě investování je možné i pro laiky investovat:
  • do světových akcií a dluhopisů, ke kterým bychom se jako fyzické osoby nemuseli ani dostat nebo bychom si je nemohli dovolit,
  • s nižšími transakčními náklady,
  • rozložením rizika do více titulů – efektivní diverzifikace,
  • navíc často pod aktivní správou profesionálů na investování,
  • s možností výběru (cca do 1 týden) – tedy přijatelnou flexibilitou a likviditou,
  • a v případě držení investice déle než 3 roky, zisky nepodléhají zdanění z příjmu.
 • ETF (Exchange Traded Funds) jsou známé jako nízkonákladové fondy, které jsou přímo obchodovatelné na burze cenných papírů. Také jsou založené na principu kolektivního investování a majetek investorů je taktéž oddělený od majetku správce. Hlavní rozdíl je v nákupu (vkladu) a odkupu (výběru), který se obchoduje podobně jako akcie. 
  • Většina ETF mají pasivní správu fondu, tedy bez aktivního manažera, který by vybíral, co se nakoupí a co ne. Obvykle kopíruje index (jasně specifikovaný soubor cenných papírů jako je například 500 největších amerických firem, znám jako index S&P 500), zvolené investiční strategie.  Právě tato pasivní správa pomáhá k výrazně nižším poplatkům fondu, kdy fond nemusí utrácet za drahé analýzy trhu a společností.
 • ZŠ/SŠ Po objasnění produktu se rozdá rozstříhaná tabulka níže do malých skupin a nechá se studenty poskládat. Pro aktivitu mohou případně použít i internetu.
Podílový fond vs ETF – poplatková politika
 • Výsledek se překontroluje. Následně se pedagog zeptá, který poplatek přijde studentům nejméně výhodný pro klienta – investora?
  • Roční správcovský poplatek se obvykle u podílových fondů pohybuje mezi 1,5-2,5 %, na rozdíl od toho po ETF je to obvykle 0,04-0,1 %.
  • Správcovský poplatek je přirozeně u aktivně řízených fondů vyšší, neb jsou vyšší náklady na manažera, analýzy apod.
 • Celková roční nákladovost fondu včetně správcovského poplatku se v investicích uvádí pod zkratkou TER (Total Expanse Ratio). TER můžeme připodobnit něčemu, jako je zkratka RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u úvěrů, ale TER neobsahuje jednorázový poplatek za nákup a odkup.
 • ZŠ/SŠ poslední aktivita případové studie je ukázka rozdílu výkonnosti fondu. Správcovský poplatek má obvykle dopad na celkové zhodnocení fondu. Ten aktivně spravovaný má nižší výnosy.  Studenti budou počítat následující příklad. Podílový fond bude vydělávat v průměru 7 % p.a. a ETF bude mít zisky ve výši 9 % p. a. u stejné investiční strategie při investici 100 000 Kč na dobu 10/20/30 let. Ostatní poplatky pro výpočet nebudou zohledněny.
  • Studenti, kteří již ve škole brali složené úročení mohou počítat výsledek s využitím vzorce na složené úročení, ostatní mohou využít excel, kam vzorec doplní nebo investiční kalkulačky např. ZDE

Základní vzorec složeného úročení: Kn = K0 x (1+ i)n

Značení:

 • i… roční úroková sazba (míra) ve tvaru desetinného čísla
 • n… počet úrokovacích období
 • K0… základ, jistina, počáteční kapitál
 • Kn… výsledný kapitál po n úrokovacích obdobích (počet let)

PŘÍKLAD:

Jak čas a úroky z úroků pomáhají? Jaký dopad mají poplatky na naše úspory?

 • i = 7/9 % p.a.
 • n = 10/20/30let
 • K0 = 100 000 Kč
 • Kn = 100 000 x (1+0,07)10 = 100 000 x 1,9672 = 196 715 Kč
 • Kn = 100 000 x (1+0,09)10 = 100 000 x 2,3674 = 236 736 Kč
 • Kn = 100 000 x (1+0,07)20 = 100 000 x 3,8697 = 386 968 Kč
 • Kn = 100 000 x (1+0,09)20 = 100 000 x 5,6044 = 560 441 Kč
 • Kn = 100 000 x (1+0,07)30 = 100 000 x 7,6123 = 761 226 Kč
 • Kn = 100 000 x (1+0,09)30 = 100 000 x 13,2677 = 1 326 678 Kč
Výnosnost podílového fondu vs. ETF

Získané poznatky

Získané poznatky z práce studentů se v rámci hodiny diskutují a analyzují. Výsledky zhodnocení fondů zvláště u delšího časového horizontu překvapují. Rozdíl mezi výkoností je v ceně odměny správci a finančnímu poradci, kteří spravují náš majetek za nás. Zda máme zájem se vzdělávat a umíme investovat, umíme si vybrat správné investice, nemusíme pak platit správcovské poplatky. Ti, co do vzdělávání nechtějí investovat čas a peníze, pak by měli dát přednost investování přes finančního poradce nebo robo-advisory.

Robo-advisory jsou investiční platformy, které připravili profíci na kapitálové trhy. Tito správci umožňují svým klientům investice do cca 10 připravených investičních strategií s dostatečnou diverzifikací. Investiční portfolia jsou obvykle složena z ETF. Investor si podle investičního profilu (toleranci k riziku a zkušenostech) a investičního horizontu (času) může vybrat několik připravených strategií a začít tvořit kapitál na své finanční cíle. Se studenty je možné projít některé webové stránky top oblíbených robo-adviserů v ČR:

Otázky k diskuzi:

 • Dají studenti nyní přednost vzdělávání v investiční oblasti nebo raději budou využívat investičních profesionálů?
  • Investiční poradci mají obvykle neplacené poradenství a následně mají odměnu z provize neboli dílčí části vstupního poplatku a správcovského poplatku. Když nabízejí investice do ETF, tak si obvykle účtují za svou práci poplatek za péči o klienta a správu portfolia přímo. Férová odměna profíkům se dnes pohybuje okolo 1,5-2 % ročně z objemu kapitálu.
 • Jak se studentům líbí investiční platformy robo-advisory?  Dávají přednost si o svých penězích raději s někým popovídat a nechat si poradit nebo budou důvěřovat správci robo-advisorů?
  • Odměna správci robo-advisorů je o něco nižší, neb zde není fyzický finanční poradce a pohybuje se okolo 0,6-1 % ročně z celkové kapitálu na účtu.
  • Při investicích přes robo-advisory je taktéž vhodné se dále vzdělávat, ale není třeba se naučit analyzovat trh a fondy.

Závěrečná diskuse

Jak studenti získané informace využijí v praxi? Kdy plánují, že zahájí své investování? Až budou sestavovat svou investiční strategii, budou spolupracovat s finančními poradci, studovat platformy robo-advisorů nebo se chtějí investicím věnovat více do hloubky a budou si investovat sami přímo na burze? Budou studenti své nové poznatky konzultovat s rodiči?

Cílem studie je probudit zájem a zvědavost se více o investování zajímat a začít s první brigádou odkládat peníze na tvoření jak krátkodobých, tak dlouhodobých rezerv.

Kvíz

 1. Jaký poplatek je nejdůležitější sledovat při výběru fondu?
  • a) Vstupní poplatek
  • b) Správcovský poplatek
  • c) Odměna ze zisku
 2. Co znamená složené úročení?
  • a) Úrok připsaný jednou ročně z původního vkladu
  • b) Úrok připsaný každý měsíc z původního vkladu
  • c) Úrok z celého kapitálu tedy i včetně již připsaných úroků
 3. Co znamená TER?
  • a) Vstupní poplatek do fondu
  • b) Správcovský poplatek fondu
  • c) Celková roční nákladovost fondu včetně správcovského poplatku bez vstupních a výstupních poplatků

Výsledky: 3/c;2/c;1/b

SBÍRKU 11. PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ALA PRACOVNÍCH LISTŮ KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

AKADEMIE FINANČNÍ ZRALOSTI nejen pro studenty

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík