Obchodní podmínky

 

1.      Úvodní ustanovení

2.      Předmět smlouvy

3.      Objednávky, přihlášky a registrace

3.1.   Ostatní informace k členské sekci

3.1.   Ostatní informace k organizaci akcí

4.      Kupní cen, faktura, forma a způsob platby, doprava

6.      Ochrana údajů

7.      Podmínky vrácení

8.      Práva z vadného plnění

9.      Závěrečná ustanovení

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

COOKIES

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.   Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách https://financnizralost.cz provozovaných Veronikou Kalátovou, se sídlem Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9, IČ: 66868475, zapsané v obchodním rejstříku vedeného v Městské části Praha 9, odbor živnostenský, pod sp. značkou: ŽIV/5455/2010/DUF.

Obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej informací (analýz, kurzů a konzultací), které standardně mají k dispozici jen klienti, kteří platí za poradenství. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Tyto internetové stránky, dále jen „FINANČNÍ ZRALOST“, je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

2.   Předmět smlouvy

Předmětem koupě je prodej živých i on-line kurzů, workshopů, webinářů, videí, e-booků a dalších elektronický dokumentů a knih, který strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://financnizralost.cz.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

3.   Objednávky, přihlášky a registrace

Objednávka kupujícího písemnou formou je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od toho momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Webové rozhraní obsahuje seznam služeb, zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní, cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a služeb, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže prodávající uvede výslovně jinak.

Prezentace služeb a zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny tisku, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o další potvrzení objednávky písemnou formou. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující toto potvrzení požadovaným způsobem provést odmítne. Potvrzení objednávky je možné i zaplacením zálohové faktury.

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://financnizralost.cz, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena odesláním potvrzující objednávky.

Objednávky na kurzy (workshopy a webináře) jsou závazné, ale objednavatel může od objednávky odstoupit nejpozději 3 pracovní dny před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě není akceptováno. Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace/objednávka řádně provedena.

3.1.   Ostatní informace k členské sekci

Registrace uživatele členské sekce

Uživatelé jsou povinni se před používáním členské sekce Finanční zralosti zaregistrovat prostřednictvím registračního/objednávkového formuláře dostupného na internetových stránkách v košíku nebo v Členské sekci Finanční zralost po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do členské sekce Finanční zralosti. Registrace uživatele je bezplatná.

Registrací uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn po zadání přístupových údajů k používání členské sekce Finanční zralosti.

Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě.

Uživatel svou registrací souhlasí s obchodními podmínkami Finanční zralosti.

Zrušení uživatelského profilu dojde při:

 • Anonymizaci údajů uživatelského účtu
 • Ukončení zpracování osobních údajů
 • Ukončením kupní smlouvy
 • Ukončením smlouvy bez nároku na kompenzaci

Zpřístupnění placené členské sekce kupujícímu

Používání služeb placené členské sekce je umožněno pouze na základě úspěšné registrace a vytvořením uživatelského účtu. Následně v objednávkovém formuláři v obchodě potvrdí souhlas s obchodními podmínkami. Následně správce do 24 hodin zpřístupní placené služby na základě smlouvy s kupujícím, a to pouze v případě, že došlo k zaplacení požadované služby. Uživatel je oprávněn používat služby ode dne udělení přístupu do placené sekce do nejdéle uplynutím sjednané doby na základě kupní smlouvy.

Finanční zralost poskytuje zpřístupnění placené členské sekce kupujícímu na dobu minimálně 3 let případně déle, kdy bude web https://financnizralost.cz aktivní. Veronika Kalátová, správce webu, po ukončení prodeje on-line kurzů, bude udržovat web na dobu minimálně 3 roky od posledního prodeje.

Finanční zralost je oprávněna zasílat na uživatele účtu e-mailová a jiná upozornění související s poskytováním a využíváním služeb.

Finanční zralost si vyhrazuje právo na změnu on-line kurzů. Kupující tím získává přístup k aktualizovaným verzím, o jejichž změně bude vždy informován.

Uživatel nesmí umožnit používat placenou členskou sekci Finanční zralosti nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby uživatel užíval tuto členskou sekci Finanční zralosti nebo jeho část formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu.

V případě porušení výše uvedených podmínek je Finanční zralost oprávněna pozastavit nebo přerušit, jakož i jinak zamezit zpřístupnění služby příslušnému uživateli. Kupujícímu v takových případech nenáleží žádná kompenzace ze strany Finanční zralost.

3.2.   Ostatní informace k organizaci akcí

Prezence účastníků začíná 10 min. před zahájením akce.  Čas  ukončení  je  uveden  orientačně,  záleží  na množství  dotazů v závěru a během přednášky.

Dále si vyhrazujeme právo na změnu kurzu/workshopu/webináře (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazujeme právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Zároveň je možné z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

4.   Kupní cena, faktura, forma a způsob platby, doprava

Kupní cena je ve shrnutí objednávky, kterou kupující závazně písemně potvrzuje.  Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 3 dny před zahájením akce, analýzy či konzultace. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu, a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví nebo nebude přítomen či nedostupný, je povinen uhradit plnou cenu. Kupní cena se v tomto případě nevrací, není možné přesun na jiný termín ani kupujícímu nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Faktura: Při potvrzení objednávky obdrží kupující na emailovou adresu shrnutí jeho objednávky nejpozději do 2 pracovních dní, kde je uvedena cena, platební údaje a zálohová fakturu. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad v zákonném termínu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu nebo služby a zasíláme jej na emailovou adresu. 

Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Forma platby: Platbu je možné uskutečnit pouze jednorázově.

Způsob platby: Produkt, služba, analýza, akce nebo konzultace bude poskytnuta až po zaplacení ceny prodávajícímu.  Možnosti úhrady jsou:

 • Hotově – nejpozději v den konání akce
 • Převodem – číslo účtu 670100-2216995464/6210, variabilní symbol je číslo objednávky/číslo faktury
 • Platební kartou/QR kodem

Podkladem pro platbu na účet je faktura nebo souhrn objednávky. Bankovní převod proveďte dle instrukcí na objednávce/faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

V případě hotovostní platby účastník obdrží zjednodušený daňový doklad – fakturu v tomto případě nevystavujeme. Pokud však bude výše úhrady přes 10 tis. Kč, dostane klient potvrzení o platbě a následně řádný daňový doklad - fakturu emailovou poštou.

Doprava

Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 7 pracovních dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

 • Osobní odběr na výdejním místě – Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9 po předchozí dohodě o termínu vyzvednutí prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo telefonicky na telefonním čísle +420 777 025 000.
 • Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta/Zásilkovna. Zásilkovna je využívání primárně na zásilky na Slovensko, případně větší objednávky více jak 3 knih.

Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky. Mimo tyto státy lze doručit po osobní domluvě.

Po převzetí Zboží od dopravce je vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu na [email protected]. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, nemá to za následek porušení povinnosti vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi námi a vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je vaší povinností nahradit nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů vám zašleme na vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

5.   Odpovědnost

Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského čtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

6.   Ochrana údajů

Prohlášení prodávajícího: Zavazujeme se plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových   dokladů,   identifikaci   bezhotovostních   plateb  a  pro  komunikaci  s  kupujícím.  Detailní  osobní  data  i  údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Zasláním objednávky a registrací klient uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných produktech, službách, akcích, nabídce svých obchodních partnerů a jiných aktivitách. Souhlas pro marketingové účely je udělován dobrovolně na dobu neurčitou, avšak může být kdykoli ze strany kupujícího písemně odvolán na adrese [email protected].

7.   Podmínky vrácení

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 • a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • b) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • c) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dní od objednání služby. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou prodávající nepřebírá) do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy na adresu - Veronika Kalátová, Pod Harfou 938/60, 190 00  Praha 9. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující spolu s vráceným zbožím přiloží kopii faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení kupní ceny zboží - číslo účtu, na který má být kupní cena vracena. Vyjádření rovněž musí obsahovat identifikaci kupujícího - kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu.

Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nebo způsobem, jaký Kupující požadoval. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží a nákladů na dodání zboží.

Při zasílání zboží je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu zboží a náklady na dodání zboží.

Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupení od prezenčního kurzu/semináře/webináře je možno provést elektronickou formou na e-mailu: [email protected] zasláním prohlášení, že kupující od smlouvy odstupuje. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

8.   Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající zaručuje kupujícímu, že zboží při odeslání nemá vady. Zejména prodávající se zodpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím, resp. výrobcem,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v odstavci výše obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese - Veronika Kalátová, Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9.   Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 10. 2020 a aktualizací 1. 1. 2024. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://financnizralost.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://financnizralost.cz a je označena datem účinnosti.

Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Při reklamaci zboží vydá prodávající kupujícímu potvrzení. Prodávající reklamaci vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodl jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Při reklamaci "on-line produktů" - vzhledem k povaze prodávaných věcí - nemůže kupující uplatnit práva z vadného plnění. Kupující má však právo a současně povinnost v případě, že nedojde k doručení přístupových údajů nebo odkazu ke stažení, o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele a požadovat nápravu. Zároveň má kupující právo podle Obchodních podmínek odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od objednání služby bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: [email protected] zasláním prohlášení, že kupující od smlouvy odstupuje. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

On-line služby poskytované poskytovatelem kupujícímu jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel nedává kupujícímu žádná práva z odpovědnosti za  vady  obsahu  on-line  produktů poskytovatele a obsahu třetích stran, které jsou součástí on-line produktů. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Uzavřením smlouvy kupující dále bere na vědomí, že jakékoliv použití informací z on-line produktu je pouze na jeho vůli a za úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

 

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem provozovatel, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

​Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

​Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Pro zpracování cookies využíváme:

​Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

​Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatelem stránek https://financnizralost.cz je Veronikou Kalátovou, se sídlem Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9, IČ: 66868475 dále jen provozovatel. Provozovatel zpracovává osobní údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

​Provozovatel provádí zpracování vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy s vámi uzavřené, pro zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu a pro plnění veřejnoprávních povinností provozovatele. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje pro splnění kupní smlouvy mezi vámi a provozovatelem, včetně doručení  zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smlouvy.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez  poskytnutí  vašich  osobních  údajů  by  provozovatel  nebyl  schopen  smlouvu s Vámi splnit, a proto ji ani nemůže uzavřít.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na provozovatele vztahují.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Jaké osobní údaje shromažďujeme:

O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje

Jak s osobními údaji nakládáme:

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu https://financnizralost.cz.

Práva subjektu údajů:

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo:

 • požadovat od provozovatele přístup k vašim osobním údajům,
 • na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů,
 • popřípadě omezení jejich zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů
 • a na přenositelnost vašich osobních údajů.

​Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Velmi nám záleží na tom, abychom se nedopouštěli spamování. Všechny zprávy, které rozesíláme, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy od nás nechcete dále dostávat, použijte, prosím odhlašovací odkazy nebo nám napište emailem na adresu [email protected].

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailu [email protected].  Zprávou na tento mail, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme u práva subjektu údajů. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat, abychom si totožnost a požadavek přiměřeným způsobem ověřili. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Toto znění je účinné od 1. 1. 2024.

​Více o obecném nařízení GDPR je možné najít na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Odebírat newsletter

Nezměškejte žádné novinky a slevy!
Copyright © 2024 Finanční zralost
crossmenuchevron-down
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram