Pro školy

Pro ZŠ, SOU, SŠ, VOŠ, VŠ

Kreativní nabídka na podporu finanční gramotnosti

Konkrétní nabídka a obsah školení je tvořen podle potřeb, zájmů a očekávání školy. Obsah je nejčastěji tvořen z témat projektových dní, případně je možné využít aktivit případových studií a pracovních listů z učebnic Finanční zralost v praxi I. a II. Může se navázat na již běžící projekty či jiné přednášky.

Zábavně edukativní akcí a prací na projektech si studenti rozšíří znalosti, dovednosti, pevnější základy finanční zralosti a kritického myšlení v oblasti peněz pod vedením mentora, který formou otázek, alegorií, faktů, aktivitami a diskuzí pomůže zvýšit sebevědomí v oblasti hospodaření. To vše povede k vyšší finanční stabilitě, bezpečí a spokojenosti. Navíc připraví účastníky na jednání s finančními poradci a bankéři.

Nabídka na Vaše konkrétní potřeby a očekávání může vycházet z následujících témat, které pomohou objasnit PROČ, CO a JAK S PENĚZI.

Přednáška

Časový rozsah – 2 výukové hodiny

Cena – 2 500 Kč + doprava
(v případě, že je škola dále jak 50 km od Prahy)
Nutné objednat min. 2 akce na den, možné až 3 akce na den.

Nejčastěji volený obsah:

 • Hra na detektivy – poznáváme bankovky, mince a platební karty
 • Jak efektivně hospodařit – o rodinném rozpočtu
 • Úvěrová problematika – kdy je půjčka radostí a kdy starostí
 • Základy investování

Workshop

Časový rozsah – 3 výukové hodiny

Cena – 3 750 Kč + doprava
(v případě, že je škola dále jak 50 km od Prahy)
Nutné objednat 2 akce na den.

Nejčastěji volený obsah:

 • Jak efektivně hospodařit – o rodinném rozpočtu
 • Hra na business – cenotvorba zboží
 • Úvěrová problematika – kdy je půjčka radostí a kdy starostí
 • Základy investování

Projektové dny finanční gramotnosti

Výuka finanční gramotnosti v praxi zábavně a hravě přímo na vaší škole pod vedením profesionálního lektora finančního vzdělávání. 

Časový rozsah – obvykle 4 výukové hodiny

Cena – 5 000 Kč + doprava (v případě, že je škola dále jak 50 km od Prahy) 

TÉMATA PROJEKTOVÝCH DNŮ:

 • A. Jak efektivně hospodařit – vhodné pro I. i II. stupeň ZŠ, SŠ, SOU
 • B. Cenotvorba a základy podnikání – vhodné pro I. i II. stupeň ZŠ, SŠ, SOU
 • C. Finanční cíle a základy investování – vhodné pro 8. – 9. třídu ZŠ, SŠ, SOU 
 • D. Nákup mimo kamenné prodejny – vhodné pro II. stupeň ZŠ, SŠ, SOU (ve spolupráci s Rozumíme penězům)
 • E. Spotřebitelské úvěry – vhodné pro 8. – 9. třídu ZŠ, SŠ, SOU (ve spolupráci s Rozumíme penězům)
 • F. Hra Finanční svoboda – vhodné pro 8. – 9. třídu ZŠ, SŠ, SOU

Detail projektových dní

A. Jak efektivně hospodařit

Odrazový můstek dobrého hospodáře je, naučit se pracovat s rodinným rozpočtem, mít výdaje pod kontrolou a umět tvořit krátkodobé i dlouhodobé rezervy. Projektový den pomáhá se zorientovat v rovině příjmů a výdajů tak, aby rodinný rozpočet byl přebytkový. Žáci hledají možnosti, jak ovlivnit výdaje, kde je reálné ušetřit, a to konkrétně u nákladových položkách – jídlo, voda, elektřina. Děti rozvíjí nejen své ekonomické, ale i ekologické kompetence. 

Cílem této aktivity je probudit zájem o rodinný rozpočet, vést žáky k tomu, aby již od svého prvního příjmu (kapesné/brigády) vedli své domácí účetnictví ideálně prostřednictvím aplikací. Žáci touto aktivitou získají povědomí o výši průměrných nákladů za jednotlivé položky rodinného rozpočtu, zjistí, jaká je průměrná důstojná mzda v České republice a budou se umět orientovat v cenách za vodu a elektřinu.

Cíl – Žák:

 • získá znalosti, jak efektivně pracovat s rodinným rozpočtem,
 • pozná průměrné výše nákladových položek,
 • naučí se, kde, jak a proč je možné šetřit.

B. Cenotvorba a základy podnikání

Mládež je hravá a akční, proto tento projektový den podporuje podnikavost a zároveň rozvíjí schopnosti, jak se tvoří kalkulace ceny zboží a služeb. Lekce podporuje kritické myšlení v oblasti marketingu. Při zakládání firmy chce majitel vydělávat a k tomu je zapotřebí nacenit i práci vloženou do aktivit ať už je to výroba, nebo další dílčí části podnikání. Nedílnou součástí podnikání je dobrá znalost běžných účtů a využívání platebních karet.

Cílem této aktivity je přiblížit žákům povědomí o cenotvorbě, pochopí, jaký je rozdíl mezi zaměstnáním a podnikáním. Žáci si rozvíjí kritické myšlení, jak hodnotit reklamy. Budou připraveni na využívání bankovních produktů, naučí se číst v sazebníku banky. Pochopí, proč se i dětský/studentský účet může dostat do mínusu.

Cíl – Žák:

 • pochopí, jaký je rozdíl mezi hodnotou a cenou,
 • uvědomí si, jaké nákladové položky ovlivňují cenu zboží/služeb,
 • naučí se spočítat si výrobní cenu produktu a vytvořit cenovku zboží (cena za kus/množství),
 • pozná, jaké marketingové taktiky jsou využívány při přípravě ceny,
 • pozná rozdíl mezi hrubým a čistým příjmem,
 • ujasní si poplatkovou politiku běžných účtů, platebních karet.

C. Finanční cíle a základy investování

Roste nám generace investorů nikoli spořílků, a proto je třeba mládež více připravit na umění práce s investičním trojúhelníkem, jak rozumně a efektivně hledat balanc mezi touhou (zisky), potřebou (likviditou) a strachem (riziky). Bez znalosti svého finančního plánu je těžké investovat, proto projektový den vychází z nastavení konkrétních finančních cílů, které žáci sami nastaví dle své životní úrovně. Žáci se následně učí rozdíly mezi spořicími účty, dluhopisy a akciemi na případové studii – příběhu o farmářích. Pochopí názvosloví v oblasti investic, rizika, likviditu a prohloubí své znalosti v umění správně tvořit alokaci a diverzifikaci. Tyto investiční strategie se srovnávají s kuchařským uměním – „pečeme kachnu“.

Cílem této aktivity je prohloubit znalosti složeného úročení, jak správně a efektivně tvořit krátkodobé a dlouhodobé rezervy. Žáci si uvědomí, jakou roli má inflace k jejich úsporám. Jak moc budou muset vydělávat a potažmo spořit a investovat, aby pokryli svou nastavenou životní úroveň. Pochopí priority lidských potřeb, zváží svůj vlastní životní styl. Žáci si sami spočítají, kolik si budou chtít měsíčně odkládat, aby byli celoživotně finančně spokojeni. Cílem je probudit zvědavost a zájem se v oblasti investic dále rozvíjet.

Cíl – Žák:

 • pochopí kouzlo složeného úročení, že i halíře dělají talíře,
 • naučí se finančnímu plánování,
 • získá vlastní názor na základní lidské potřeby a jejich finanční zatížení,
 • bude znát rozdíl mezi spořicími účty, dluhopisy a akciemi a jaká rizika se na tyto aktiva váží,
 • pozná dopad inflace na úspory,
 • a rozhodne se, kolik je nutností odkládat ze svých příjmů.

D. Nákup mimo kamenné prodejny

Nákup mimo kamenné prodejny je téma velmi rozsáhlé zahrnující v sobě kritéria výběru prodejce, rizika spojená s jednotlivými druhy prodejů, jako jsou internetové obchody, podomní prodej, uzavření smlouvy po telefonu nebo nechvalně známé předváděcí zájezdy. S tématem souvisí i způsoby placení.

Cílem této lekce je soustředit se pouze na spotřebitelská práva, a to především seznámit se a dokázat správně využívat právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu a následných postihů ze strany prodávajícího a orientovat se v celém procesu odstoupení od smlouvy od jeho počátku až po navrácení peněz spotřebiteli. Lekce se zaměřuje na obvyklé případy a některé nejčastější výjimky. Cílem není vytvořit z žáků experty na oblast spotřebitelských práv, ale zvýšit jim jejich právní vědomí v přiměřené míře jejich věku a potřebám.

Cíl – Žák:

 • správně využívá právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů při nákupu mimo kamenné prodejny,
 • orientuje se ve spotřebitelských právech spojených s tématem.

E. Spotřebitelské úvěry

Rizikové půjčky a úvěry domácností jsou díky nízké finanční gramotnosti především u sociálně slabších obyvatel jedním z problémů naší společnosti. Spotřebitelé mnohdy nedokáží dostatečně zhodnotit rizika, která s sebou zadlužení nese, nerozumí ustanovením ve smlouvách a neznají svá práva. Přesto problematické smlouvy podepisují. Někdy se jedná o základní neznalosti, jindy ďábel tkví v detailu anebo jde o neschopnost reálně zhodnotit vlastní možnosti. To vše má často za následek existenční problémy některých domácností. Zákon o spotřebitelském úvěru dnes, jako nikdy před tím, významně reguluje chování poskytovatelů úvěrů a zprostředkovatelů, a dává zásadní práva spotřebitelům.

Z výše uvedených důvodů je nezbytné, aby se již na základních školách žáci seznamovali se svými právy a dokázali zodpovědně nahlížet na rizika spojená se zadlužováním krok za krokem od úvahy, jestli je vůbec dobré se zadlužit a jaké dopady to bude mít do rodinného rozpočtu, až po schopnost dokázat správně posoudit nabídku úvěrové instituce a zjistit všechny nezbytné informace o půjčce.

Cíl – Žák:

 • získá představu o základních právech v oblasti spotřebitelských úvěrů,
 • porozumí některým pojmům používaným v oblasti úvěrů,
 • dokáže se orientovat v jednoduché smlouvě úvěru a spočítat si finanční náklady na úvěr,
 • dokáže zhodnotit rizika spojená se zadlužováním,
 • přistupuje k zadlužování zodpovědně,
 • dokáže zjistit při rozhovoru s poskytovatelem úvěru podstatné informace pro správné
 • posouzení nabídky.

F. Hra Finanční svoboda

Hra podporuje rozvoj finanční gramotnosti prožitkem, prostřednictvím emocí a společných zážitků. Žáci prostřednictvím hry zažijí finanční dobrodružství 30 let života. Hra reálně simuluje pozitivní i negativní životní události, které nám mohou zkřížit cestu. Objasňuje základní principy běžných produktů jako je pojištění, stavební spoření, spotřebitelský úvěr či hypotéka, případně i investice do dluhopisů nebo akcií.

Cílem hry je připravit žáky na různé scénáře životních událostí, které nás v životě mohou potěšit, ale i finančně ohrozit.

Proč hru hrát? Proč si hrát? Proč se vzdělávat? Příprava na realitu finančního života:

Cíl – Žák:

 • Prožije 30 let života, 30 let finančních zkušeností, 30 let životních rozhodnutí.
 • Pochopí důležitost různých finančních produktů a jejich využití v praxi.
 • Naučí se vyhýbat chybám v budoucnosti, které mohou stát jmění.
 • Porozumí, jak hospodařit, jak mít peníze pod kontrolou.
 • Vyzkouší si, jak ochraňovat a násobit svůj majetek v čase, jak se stát finančně spokojení za každé životní situace.

Metodika

Zábavný interaktivní výklad plný otázek, praktických cvičení, modelových příkladů a diskuze. Prezentace jsou oživeny ilustracemi komiksového stylu z knihy Finanční zralost. 

Celé školení výklad pojmů je přizpůsobeno věkové úrovni a znalostem účastníků, jejich potřebám a otázkám. Výklad je podpořen hrou, četbou, ukázkami videí a prací na internetu.

Lektor využívá schopnost vnitřní i vnější motivace, vlastních úvah i zkušeností účastníků a jejich závěrů na probírané téma.

Lektor kurzu vychází z více jak 25leté zkušenosti v oblasti financí, více jak 15leté zkušenosti mentoringu finančních poradců, bankéřů, z práce přímo s klienty a z více jak 6leté praxe ve vzdělávání na školách.

UNIKÁTNÍ NABÍDKA PRO ŠKOLY

Akreditované kurzy MŠMT pro pedagogy

Semináře na podporu finanční gramotnosti na školách pro ředitele a učitele 2. stupně ZŠ a pedagogy SŠ

Semináře jsou zaměřeny na praktické využití poznatků z oblasti finanční gramotnosti ve školní praxi. Nabídne metody, jak rozvíjet osobní finanční gramotnost, finanční zodpovědnost a kritické myšlení ve finančním světě. 

Učebnice – Finanční zralost v praxi I. a II.

26 případových studií s pracovními listy do výuky a výchovy.
Knihy poskytují pomoc v rozvoji:

 • finančních kompetencí,
 • sebevědomí v otázce osobních financí
 • a ušetří čas na přípravu.

Finanční zralost v praxi jsou případové studie použitelné nejen ve školství ZŠ/SOU/SŠ/VOŠ/VŠ, ale i v rodinách tak, aby mladá generace byla lépe připravena na plavbu ve vodách finančního světa. Aby uměla rozlišovat mezi touhou a potřebou nebo cenou a hodnotou, aby se naučila hledat, přemýšlet, kriticky hodnotit před tím, než bude jednat.

Učebnice – Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti

Kniha je průvodcem džunglí finančního světa.

S lehkostí popisuje principy finančních produktů a jak se při jejich výběru vyvarovat nejčastějších chyb. Obsah knihy doplňuje učebnice Finanční zralost v praxi I. a II.

Knihu doplňují přehledné grafy, tabulky, příklady, ilustrace, srovnání, upozornění i příběhy z praxe.

NENECHTE SE OBLAFNOUT!

Připravte se na jednání s vaším finančním poradcem nebo bankéřem, abyste před podpisem smlouvy měli jistotu, že obchod pomůže hlavně vám a ne poradci. Budete vědět proč a jak se informovat, abyste měli ucelené informace.

Akademie finanční zralosti

Speciální nabídka pro školy – 8 on-line kurzů cca 13 hodin

Umožněte svým studentům přístup do 8 on-line kurzů, které je možné sledovat v čase, který jim vyhovuje a v době, kdy řeší nějakou konkrétní finanční situaci.

Akademie Finanční zralosti navíc nabízí i aktualizované verze kurzů stávajícím účastníkům. 

Přístup do kurzů je s garancí na  dobu 3 let.  

Akční cena PRO STUDENTY ZA 355 Kč za celou Akademii FZ pouze při objednávce školou (min. počet 20 registrací).

Máte dotazy?

Hledáte téma, které zde není nabídnuto?

Váháte, které téma se hodí pro vaše studenty?

Potřebujete více informací?

Chcete udělat nezávaznou poptávku?

Neváhejte mě kontaktovat

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zajímá vás zpětná vazba?

Odebírat newsletter

Nezměškejte žádné novinky a slevy!
Copyright © 2024 Finanční zralost
crossmenuchevron-down
Nákupní košík0
Košík je prázdný!
Pokračovat v nákupu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram