FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #14 POJIŠTĚNÍ OSOB

Kamarádky, několik maminek, sedí u vínka a povídají si o svých dětech. Jak jim jde škola? Co kroužky? Jaké sporty dělají? Kolik sportů vyzkoušely a jak se jim daří udržet vůli svých dětí chodit na tréninky i po covidovém lockdownu? Na to jedna maminka říká: „To Jakub by rád na sport chodil, ale mám pocit, že snad každý druhý měsíc končíme na pohotovosti. Ten náš kluk si způsobí úraz snad i při stolní hře.“, trochu přibarvuje příběh. Ostatní maminy přitakají. Jedna reaguje slovy: „Také mám někdy pocit, že jsme už na pohotovosti známá firma.“

Anotace

Ano, statistika jasně dokazuje, že děti a mládež tíhnou k vyššímu riziku úrazu. Toto riziko se začne snižovat až okolo 30 roku věku. Přesto to není jediné riziko, které může ohrozit náš budoucí příjem. Pracovní schopnost může překazit nejen úraz, ale i vážná nemoc. Právě pojištění osob napomáhá zajistit případnou ztrátu příjmu při problémech se zdravím. Ve chvíli, kdy rodina/každý z nás, kdo nemá dostatečné rezervy na pokrytí životních nákladů na dobu cca 3 let života při ztrátě příjmu z důvodu úrazu či nemoci, tak by tuto výši výdajů měl zajistit rizikovým pojištěním osob. Jak přistupovat k předloženým nabídkám pojišťovacími zprostředkovateli? Jaká riziková pojištění jsou důležitá? Jak se vyvarovat chybám, které vznikají nedostatečnou znalostí problematiky pojištění? Případová studie jednoduše nastíní oblast, která není trendy, ale bez které se neobejdeme, když jsme finančně závislí a potřebujeme k přežití aktivní příjem.

Zařazení do výuky

Od 9. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je rozšířit si znalosti v oblasti pojištění osob. Studenti se seznámí s nejčastějšími pojistnými riziky prostřednictvím nabídek a naučí se hierarchii důležitosti pojistných rizik podle životní situace. Na konci případové studie porozumí názvosloví pojištění osob, pochopí princip produktů a jejich krytí, budou umět samostatně vybrat správnou nabídku pro případné krytí svých příjmů.

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Jaká pojistná rizika a v jakých životních situací je vhodné zabezpečit?
 • Jaké základní parametry ovlivňují cenu pojistného u pojištění osob?
 • Co je nutné ohlídat a jak předcházet nejčastějším chybám u pojistné smlouvy?

Zadání studie pro žáky a studenty:

 • případovou studii je možné zpracovávat v týmech nebo individuálně v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Pedagog požádá studenty, aby se informovali doma, zda jim rodiče někdy založili pojištění úrazu a nemoci. Případně zda rodiče dovolí pro tuto studii využít jejich smlouvy. Smlouvy se v této případové studii nebudou porovnávat z pohledu ceny pojistného (druhotná informace), ale primárně se na pojistných smlouvách bude sledovat názvosloví, pojistné limity a jaká pojistná rizika jsou nejčastěji nabízena pojišťovacími zprostředkovateli. Cenu pojistného za tyto rizika si studenti mohou zapsat pro zajímavost také, ale historicky uzavřené smlouvy mají jiné ceny, než když se porovnávají nové návrhy. Porovnání cen se obvykle dělá mezi novými návrhy.
 • ZŠ/SŠ pedagog nasdílí pro případovou studii tabulku, do které budou týmy či jednotlivci doplňovat údaje ze svých smluv. Je případně možné studenty nechat tuto srovnávací tabulku vytvořit v rámci hodiny. Pro vysvětlení tabulky, či pro její přípravu, pedagog objasňuje možná rizika, která se mohou ve smlouvách objevovat. Diskuse a výklad by měl probíhat na otázky: Co může ohrozit náš pravidelný příjem či příjem rodiny v budoucnu? (Pro studenty, co namítají, že příjem nemají, je možné doplnit: Co by mohlo ohrozit jejich budoucí příjem, až nebudou chodit do školy?) Je důležitější krýt krátkodobý nebo dlouhodobý výpadek příjmu? Která rizika na zdraví osob mohou způsobit další výdaje a zásah do naší peněženky?
  • Krátkodobý výpadek příjmu může jakákoliv nemoc, malý i velký úraz, invalidita, smrt živitele rodiny.
  • Dlouhodobý výpadek příjmu může ohrozit invalidita, vážná nemoc a trvalé následky úrazem, smrt živitele rodiny.
  • Další výdaje s nemocí či úrazem – speciální léčba, zdravotní pomůcky, úprava bydlení.
 • studenti v rámci případové studie budou doplňovat pojistná rizika, která naleznou v pojistných smlouvách. Zároveň je pedagog vyzve, aby si studenti nastudovali názvosloví, které nalezli ve smlouvách a nerozuměli jim, a zároveň prošli výluky, které se na pojištění vážou. Pro detailní zpracování je možné zadat studentům, aby ve smlouvě dohledali i tyto další parametry pojistného krytí:
  • Jaká je čekací doba pojistného krytí u invalidity a vážných chorob?
   • Čekací doba = počáteční období, během kterého pojišťovně nevzniká povinnost vyplatit pojistné plnění z pojistné události. Je to ochrana pojišťovny před zneužitím pojistného plnění po podpisu smlouvy. U nemoci a pracovní neschopnosti se pohybuje od 2-6 měsíců, u smrti a invalidity 1-2 roky.
  • Jak se počítá pojistné plnění u progresivní pojistné částky neboli když pojišťovna nabízí násobek pojistného limitu u úrazu s trvalými následky.
   • Progresivní pojistná částka se při vzniku úrazu s trvalými následky může násobit 3x až 8x. Čím vyšší procento trvalého poškození těla je, tím vyšší je pojistná částka pro propočet pojistného plnění.
  • Co znamená karenční lhůta u pojištění pracovní neschopnosti nebo u doby léčení úrazu?
   • Karenční lhůta = pojistné plnění se počítá od 1. dne nemoci či úrazu, ale až po uplynutí minimální stanovené doby.
 • na další hodině týmy/jednotlivci odprezentují, jaká pojistná rizika se u pojistných smluv objevovala. Pedagog následně vyzve studenty ke konzultaci, aby sdíleli své postřehy při práci na pojistných smlouvách.
  • Jaké nové názvosloví se naučili? Co je překvapilo?
  • Rozuměli pojistným smlouvám? Bylo jednoduché se v nich zorientovat?
  • Jaké nejčastější výluky v pojistných podmínkách nalezli? Kde všude je hledali?
   • v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách, v oceňovacích tabulkách nemocí a trvalých následků.
  • Jaké pojištění je pro studenty nejdůležitější a proč?
   • invalidita – dlouhodobá ztráta příjmu,
   • trvalé následky poškození těla úrazem – může ohrozit schopnost vykonávat současnou práci a omezit tak příjem.
  • Která rizika již není třeba platit, když jsou rodinné rezervy dostačující na 6 měsíců – 1 rok života? Případně se nevyplatí z jiného důvodu?
   • doba léčení drobných úrazů a nemoci – karenční lhůta se pak může posunout například až na 90 dní,
   • hospitalizace – dnes se neplatí lůžka v nemocnici, pouze nadstandard,
   • pracovní neschopnost se nevyplatí u těch, co nemají příjem (matka/otec na mateřské dovolené, OSVČ neplatící pojištění pracovní neschopnosti, nezaměstnaní).
 • pro rozšíření dalších znalostí pojištění osob, je možné doplnit některé statistické údaje, které je vhodné znát před volbou pojistných rizik.  
  • Pravděpodobnost invalidita úrazem v ČR je pouze 4 % – proto je úrazové pojištění levné.
  • 25 % příčiny invalidity je z důvodu duševních poruch a poruchy chování – pojišťovny psychické problémy mohou mít ve výluce! Některé pojišťovny kryjí psychické problémy, které se dají změřit a musí být například až od 3. invalidního stupně.
  • Příčina pracovní neschopnosti nastává nejčastěji z důvodu onemocnění dýchací soustavy (v době covidu, se procento zvýšilo, ale i bez covidu to bylo více 35 %).
  • Příčina pracovní neschopnosti úrazem se pohybuje okolo 12 %.

Získané poznatky

Získané poznatky z práce studentů se v rámci hodiny průběžně hodnotí, diskutují a analyzují. V rámci případové studie se nehodnotila spořicí či investiční složka pojistných smluv. V současné době je snaha investice přes pojistné produkty neřešit z důvodu enormně vysokých poplatků. U nových smluv by studenti měli mít snahu se vyhýbat investicím do pojistných produktů a volit jiné formy aktiv, jako jsou například podílové fondy nebo ETF s nízkým správcovským poplatkem (bude řešeno v následujících případových studiích).

Na závěr hodiny je možné shrnout informace, které je nutné znát před podpisem smlouvy, s čím by nás měl pojišťovací zprostředkovatel ze zákona srozumitelně seznámit:

 • Co mě to bude stát? – výše pojistného, případné slevy za roční platbu, poplatky,
 • Co z toho budu mít? – popis produktu – jaká rizika si pojišťujeme, pojistné limity, jaké jsou čekací lhůty, další benefity oproti konkurenci,
 • Za jak dlouho to budu mít? – od kdy jsme pojištěni, na jak dlouho je smlouva, za jak dlouho přijde pojistné plnění, když nahlásím pojistnou událost apod.
 • Jak je to jisté? – informace o pojišťovně, proč zrovna tato pojišťovna, pojistné výluky a jiné nevýhody
 • Možnosti změn? – kdy, kde a jak je možné dělat změny smlouvy.

Závěrečná diskuse

Jak získané informace nyní využijí v praxi? Požádají studenti své rodiče, aby mohli kooperovat při případné aktualizaci pojistných smluv, aby získali více zkušeností? Pochopili hierarchii důležitosti krytí jednotlivých pojistných rizik?

Pro doplňující informace a hlubší zájem pochopit princip pojištění osob a nejčastější chyby, které klienti ve smlouvách dělají, je vhodné nastudovat kapitolu Pojištění v knize „Finanční zralost – klíč k finanční spokojenosti“.

Kvíz

 1. Co znamená v pojišťovnictví „čekací lhůta“?
  • a) Pojistné krytí není od začátku smlouvy
  • b) Čekání na výplatu pojistného plnění při pojistné události
  • c) Čekání na začátek vzniku pojištění
 2. Co klient nemusí znát před podpisem smlouvy?
  • a) Poplatkovou politiku
  • b) Výluky pojistného krytí
  • c) Kdy přijde provize poradci
 3. Jaké pojistné riziko u pojištění osob je nejdůležitější?
  • a) Pojištění pracovní neschopnosti
  • b) Invalidita
  • c) Pojištění doby léčení úrazu tzv. denní odškodné

Výsledky: 3/b;2/c;1/a

SBÍRKU 11. PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ALA PRACOVNÍCH LISTŮ KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

AKADEMIE FINANČNÍ ZRALOSTI nejen pro studenty

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík