FINANČNÍ ZRALOST V PRAXI #12 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Dítě přijde s pláčem domů. Tatínek se ptá: „Co se stalo?“ Syn odpovídá: „Byl jsem na návštěvě u Tomáška a hráli jsme si na vojáky. No, a když jsem po něm hodil plyšákem, tak jsem mu tím shodil mobil na zem a on se rozbil. Má popraskané sklo a teď po mně chce peníze, aby si mohl koupit mobil nový.“ Jen tak tak mu tatínek přes ten pláč porozuměl. Tatínek si posadí syna vedle sebe a snaží se jej uklidnit. „Víš, to se někdy stává, že svou vlastní nešikovností způsobíme škodu na nějaké věci nebo dokonce na zdraví, například když někoho nechtěně zraníš. A právě protože se to čas od času může stát každému, tak existuje taková pojistka, která následně pomůže škody uhradit. Této pojistce se odborně říká „pojištění odpovědnosti“, ale většina z nás tomu říká „pojištění na blbost“. Musím říct, že máš štěstí, že tuto pojistku máme jako součást pojištění domácnosti. Proto není třeba se bát, je třeba řešit!“

Anotace

Komu z nás se nikdy nic nestalo, nikdy jsme nic nerozbili, nikdy jsme si neublížili nebo nezpůsobili škodu na věci či na zdraví druhé osobě? Hádám, že taková šťastná osoba na světě neexistuje. Každý z nás se v průběhu života potkává s rizikem, bude se muset dříve nebo později poprat s nějakou tou nehodou, nečekanou a nepředvídatelnou situací, která způsobí bolest na zdraví či naší peněžence. První krůček do pojistného světa zahájíme diskuzí, jak finančně chránit naše okolí, kdybychom někdy náhodou nezvládli nějakou tu rizikovou situaci. Jak zabezpečíme naše úspory tím, že si pojistíme naši „nešikovnost“ nebo prostě jen „smůlu“, která se nám neplánovaně přilepí na paty.

Zařazení do výuky

Od 6. ročníku ZŠ až po SŠ. Rozsah zadání pro žáky či studenty je možné přizpůsobit věku cílové skupiny a jejich dosavadním znalostem finanční gramotnosti. Výuku je možné využít v širších souvislostech a v průřezových tématech – v ekonomii, matematice, ICT, občance, cizích jazycích, sociologii, psychologii, geografii, ekologii, právu, filozofii, etice, enviromentální výchově, člověku a světu práce, člověku a životním prostředí, osobnostní a sociální výchově aj.

Cílem případové studie

Cílem případové studie na úrovni Standardu finanční gramotnosti a vzdělávacích oborů je zasvětit mládež do pojistného světa a vysvětlit jim, k čemu slouží základní tři pojistné pilíře – krytí odpovědnosti, majetku a osob. Součástí této studie je primárně zkoumání a následně pochopení pojištění občanské odpovědnosti. Proč většina z nás toto pojištění využívá? Jaká rizika tato smlouva obvykle pokrývá? Co neopomenout ohlídat před sjednáním pojistné smlouvy, aby nás v budoucnu nepřekvapila odpověď pojišťovny: „Tuto pojistnou událost Vám bohužel nemůžeme proplatit z důvodu, že Vaše pojistná smlouva nepokrývá toto riziko.“

Scénář výukové studie – projekt pro studenty

Základní otázky k řešení studie:

 • Jaké jsou základní typy pojištění a co kryjí?
 • Co vše se skrývá za pojištěním občanské odpovědnosti, za tzv. pojistkou na blbost?
 • Co je nutné ohlídat před podpisem pojistné smlouvy?

Zadání studie pro žáky a studenty:

Pojistné produkty se obvykle v rámci finanční gramotnosti nediskutují. Není to trendy téma, přestože to je jedna ze základních potřeb každého z nás, kdo nemá dostatečné životní rezervy, ze kterých bychom pokryli případné nečekané výdaje spojené s nepředvídatelnou nehodou.  

Doporučuji tedy případovou studii rozdělit do 2 výukových hodin. V první části objasnit pojistné názvosloví, základní principy produktů včetně občanské odpovědnosti a závěrem zadat k vypracování případovou studii. V druhé hodině se diskutují výsledky práce studentů. S tímto časovým odstupem získává mládež prostor se s novým názvoslovím více seznámit a prohloubit tak znalosti při zadaném úkolu k tématu. Není cílem studenty na pojistné produkty školit, ale ukázat jim, jak efektivně a moudře využívat těchto nabízených smluv finančního trhu.

 • ZŠ/SŠ pedagog vyzve studenty k diskusi s otázkou, kdo z nich tuší, co je to pojištění a zda někdo z nich již zažil jakoukoliv zkušenost, kdy rodina využila pojistné plnění z pojistné smlouvy. Postřehy mládeže z příběhů je možné zaznamenávat na tabuli. Mohou se objevovat situace jako úrazy, nabourané auto, vytopení sousedů, krádež (bez použití násilí), loupež (použití násilí), vyhoření, povodně aj.
 • ZS/SŠ pedagog objasní základní názvosloví:
  • Pojištění je obvykle smlouva, při které se pojišťovna (pojistitel) zavazuje, že uhradí pojistné plnění při vzniku pojistné události – nahodilé skutečnost (nehoda), při které vznikne škoda na zdraví nebo majetku a pojistník (klient) se zavazuje za tuto službu platit tzv. pojistné. Kolik pojišťovna zaplatí záleží na výši pojistné částky nebo také výši pojistného limitu/krytí konkrétního rizika uvedeného ve smlouvě. Pojištěný je ten, na jehož život nebo zdraví se vztahuje smlouva.
  • Nejdůležitější části smlouvy najdeme v pojistných podmínkách, které nás jako klienta (pojistníka) zajímají, a to zejména:
   • Co to kryje, v jaké výši,
   • Co to nekryje = jaké jsou výluky,
   • Kolik za to zaplatíme pojistného, případně jsou-li slevy při roční platbě,
   • Od kdy jsou pojistná rizika krytá a na jak dlouho,
   • Je možné dělat ve smlouvě změny, kdy, kde a jak,
   • Jaké jsou benefity konkrétní smlouvy, rozdíly od konkurence,
   • Jaké jsou případné poplatky, nevýhody, rizika a jiné negativní aspekty smlouvy.
  • Pojišťovací zprostředkovatel by měl nastavit smlouvu po základní analýze klientských potřeb, vše srozumitelně objasnit a narovinu diskutovat výhody i nevýhody smlouvy.
 • ZŠ/SŠ spisovatelka Denisa Prošková ve své knize pro děti „Aby Vám peníze dobře sloužily… a nikam neuletěly“ (kapitoly 27 s. 38), popisuje pojištění tak, že si jej máme představit jako strom. Tento strom má 3 hlavní větve, které se dělí na další větvičky – různé typy produktů či připojištění. Každý z nás by se měl seznámit s těmito 3 základními pilíři pojištění:
 1. Pojištění osob chrání pro případ, že nastane úraz, nemoc, invalidita nebo dokonce úmrtí. Pojišťovna, v případě nastalé události, rizika uvedeného ve smlouvy, nám či našim blízkým vyplatí pojistné plnění, které může pomoci uhradit léčbu nebo pokrýt ztrátu příjmu.
 2. Pojištění majetku je využíváno na zajištění auta, vybavení domácnosti, rodinného domku a dalších movitých či nemovitých věcí, které jsou nám cenné a při jejich poškození či ztrátě bychom těžko uhradili jejich nové pořízení. Například, když si postavíte baráček za 8 mil. korun, přišla by povodeň nebo požár a domeček by se zničil, pojišťovna nám pomáhá nahradit škody, opravy a ztrátu věcí.
 3. Pojištění odpovědnosti nám pomáhá uhradit nechtěně způsobenou škodu na zdraví nebo na věci někomu jinému. Například, když vytopíme sousedy a ti musí vymalovat nebo když nám z ruky vypadne zapůjčený mobil/tablet, nebo při hře zraníme kamaráda, při lyžování na svahu srazíme jiného lyžaře, strhneme regál se zbožím v obchodě aj. Součástí této pojistky může být i krytí našich rodinných mazlíčků, kdyby náhodou náš pes pokousal souseda. Povinné ručení vozidel pokrývá škodu na zdraví či na věci poškozeného při dopravní nehodě a je ze zákona povinné.
  • Pojištění občanské odpovědnosti by nemělo chybět v portfoliu finančních smluv domácnosti, i když není ze zákona povinné.
  • Jak se sjednává? Smlouvu lze sjednat samostatně, ale většina rodin využívá připojištění u pojištění svého majetku nejčastěji u pojištění domácnosti.
  • Jednoduchý popis produktu natočila společnost Finovo (4:43 min.) – možné použít do výuky 👉https://youtu.be/Sw_G073g5M8
 • ZŠ/SŠ závěrem první hodiny pedagog zadá úkol. Studenti mají zjistit u svých rodičů, zda využívají pojištění občanské odpovědnosti a zda je možné se podívat na pojistnou smlouvu, případně smlouvu s podmínkami přinést i do školy (ale není to podmínkou). Studenti mají ze smlouvy zjistit následující parametry:
  • Samostatná smlouva či jako součást pojištění majetku,
  • Limity plnění = pojistné částky, které se váží na krytí způsobené škody,
  • Spoluúčast = výše sumy, kterou se podílí pojištěný na úhradě v případě pojistné události (obvykle bývá ve výších 0/500/1000 Kč),
  • Výše pojistného (měsíční/čtvrtletní/pololetní/roční částka) za sjednané pojištění,
  • Územní platnost – zda pojištění kryje pojištěné osoby pouze v ČR nebo i v Evropě,
  • Výluky – najít ve smlouvě, kdy nenastává plnění, která rizika nejsou zahrnuta,
  • Případně další 👍 výhody a 👎 nevýhody produktu.
 • ZŠ/SŠ pedagog v následující hodině společně se studenty sestaví benchmarking smluv. Do excelové tabulky se zapisují zjištěné parametry z pojistných smluv, konkrétní příklady z rodin.

 • ZŠ/SŠ diskuse nad zjištěnými parametry:
  • Byly smlouvy pro studenty srozumitelné? Byla orientace ve smlouvách jednoduchá?
  • Kde nacházeli informace o výlukách? (na více místech ve smlouvě)
  • Jak pátrali po výhodách a nevýhodách produktu?
  • Zdá se studentům pojištění občanské odpovědnosti drahé?

Získané poznatky

Získané poznatky z práce studentů se v rámci hodiny průběžně hodnotí, diskutují a analyzují. Na závěr hodiny je možné shrnout informace, které je nutné znát před podpisem smlouvy:

 • Co mě to bude stát? – výše pojistného, spoluúčast, případné slevy za roční platbu,
 • Co z toho budu mít? – jaká rizika si pojišťujeme, co to kryje a nekryje, další benefity oproti konkurenci,
 • Za jak dlouho to budu mít? – od kdy jsme pojištěni, na jak dlouho je smlouva, za jak dlouho přijde pojistné plnění od nahlášení pojistné události apod.,
 • Jak je to jisté? – informace o pojišťovně, proč zrovna tato pojišťovna, pojistné výluky a jiné výhody i nevýhody,
 • Možnosti změn? – kdy, kde a jak je možné dělat změny smlouvy.

Závěrečná diskuse

Jak získané informace nyní využijí v praxi? Doporučí nějaké změny pojistné smlouvy svým rodičům? Budou mít zájem se při dalších jednání o pojistných produktech v rodině potkat přímo s pojišťovacím zprostředkovatelem, aby získali více zkušeností?

Zda studenti pochopili, že pojištění slouží k tomu, aby nám poskytovalo bezpečí a klid, budou pak následně ve svém životě postupovat více opatrně při tvoření svého rodinného rozpočtu a nebudou zapomínat na základní pojistné produkty, zvláště když v rodině budou nedostatečné rezervy.

Kvíz

 1. Jaká základní pojištění existují?
  • a) Pojištění movitého i nemovitého majetku, zvířat i osob
  • b) Pojištění zvířat i osob, auta i domu, pojištění na blbost
  • c) Pojištění osob, majetku a odpovědnosti
 2. Co kryje pojištění občanské odpovědnosti?
  • a) Pokrývá nechtěně způsobenou škodu na zdraví nebo na věci třetí osobě
  • b) Pokrývá nechtěně způsobenou škodu na zdraví nebo na věci pojištěné osobě
  • c) Pokrývá chtěnou způsobenou škodu na zdraví nebo na věci třetí osobě
 3. Co je třeba znát před podpisem pojistné smlouvy občanské odpovědnosti?
  • a) Jaké má pojišťovna logo společnosti
  • b) Jaké jsou výluky v pojistných podmínkách
  • c) Jaké benefity pojišťovna nabízí k pojištění domácnosti

Výsledky: 3/a;2/a;1/b

SBÍRKU 11. PŘÍPADOVÝCH STUDIÍ ALA PRACOVNÍCH LISTŮ KE STAŽENÍ POUZE PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE ZDE

Autor Veronika Kalátová

Konzultantka a lektorka finančního vzdělávání.

Autorka knihy Finanční zralost – klíč k finanční spokojenost

On-line kurzy/webináře

Workshopy/webináře pro školy (/SŠ/VOŠ/VŠ)

AKADEMIE FINANČNÍ ZRALOSTI nejen pro studenty

Workshopy/webináře pro rodiče a pěstouny

Workshopy pro dětské domovy

Workshopy/webináře/semináře pro firmy

Workshopy/webináře/semináře pro veřejnost

AKREDITOVANÝ KURZ PRO PEDAGOGY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nákupní košík